O Projekcie

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej

Beneficjent nr POIS.02.03.00-00-0077/17-03

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.

Cele Projektu

Głównym celem projektu jest „ Zapewnienie odbierania i ulepszonego oczyszczania 100% ładunku zanieczyszczeń pochodzących z aglomeracji Biała Podlaska w zakresie redukcji biogenów dla zapewnienia zgodności systemu z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych dla ochrony jednolitej części wód, a także uzyskanie wysokiej adaptacyjności systemu na zmiany klimatu”.

Cele cząstkowe to:

  • Zapewnienie jakości ścieków oczyszczonych określonej dla oczyszczalni o RLM > 100 000,
  • Wzrost trwałości i niezawodności obiektów istniejących,
  • Ograniczenie zużycia energii,
  • Zapewnienie optymalnego zarządzania infrastrukturą, w tym zapobieganie awariom i ograniczenie strat wody .

Planowany zakres rzeczowy projektu

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem oczyszczalni w instalację do odzysku biogazu zlokalizowanej przy ul. Brzegowej.
  2. Przebudowa i modernizacja centralnej przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza,
  3. Zakup urządzeń i sprzętu do eksploatacji systemu obniżającego jego awaryjność i straty wody oraz usprawniającego gospodarkę osadową oczyszczalni
  4. Budowa zintegrowanego systemu GIS (ang. Geographic Information System) do zarządzania sieciami z uwzględnieniem adaptacyjności do zmian klimatu (system plus punkty pomiarowe i monitoring)

Termin realizacji projektu : I kwartał 2018 r. – II kwartał 2022 r.

Planowane efekty

Efektem projektu będzie zmodernizowanie oczyszczalni ścieków komunalnych w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych oraz wybudowanie instalacji do wytwarzania i wykorzystania biogazu.

Realizacja projektu przyczyni się do dalszego wzrostu atrakcyjności obszaru miasta zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w Białej Podlaskiej.

Źródło dofinansowania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Koszt całkowity projektu

85.159.622,68 zł

Wielkość dofinansowana

43.754.844,37 zł

W dniu 25.09.2019 r. Spółka BWIK „WOD-KAN” Sp. z o.o. podpisała z NFOŚIGW umowę na dofinansowanie w formie pożyczki.                                                                                                

Pożyczka NFOŚIGW zgodnie z Aneksem 1/755 z dnia 16.06.2021r 

14.000.000,00 zł